Шановні студенти!

Пропонуємо вашій увазі низку нових документів, які надійшли у фонд  Центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки. Ці підручники допоможуть вам у навчанні.

Сподіваємося, що запропонована інформація буде вам корисною. 
Чекаємо на вас!

Розділи виставки :

ПРИРОДНИЧІ І ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / П. С. Атаманчук [та ін.] ; М-во освіти і науки Украіни, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 276 с. : рис., табл. – Літ. : с. 273-275.

Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні питання, які розглядаються в курсі безпеки життєдіяльності з позицій особистісно орієнтованого навчання. Підготовка студентів у рамках курсу безпеки життєдіяльності містить теоретичні питання, спрямовані на формування належних предметних компетентностей, вироблення ідеології поведінки та забезпечення майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до безпечного виконання технологічних процесів різних рівнів складності.

Пічугін  М. Ф. Комп’ютерна графіка : навч. посіб. / Михайло Федорович Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 346 с. : рис. – Бібліогр. : с. 338-345

Навчальний посібник призначений для курсантів та студентів які вивчають дисципліну “Комп’ютерна графіка”. У ньому висвітлено питання загального ознайомлювального плану, що дозволяє зорієнтуватися в такій області інформатики, як компютерна графіка. Розглянуто математичні та алгоритмічні основи подання об’єктів комп’ютерної графіки та питання ефективності обчислень трудомістких операцій тривимірної графіки. Розглянуті прикладні пакети для роботи з растровими та векторними зображеннями. На прикладах показується використання стандартних алгоритмів машинної графіки, інтерфейсних засобів, сучасного мультимедійного забезпечення тощо.

Наливайко  Н. Я.   Інформатика : навч. посіб. / Наталія Яківна Наливайко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 576, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.

У посібнику викладено матеріал нормативної дисципліни «Інформатика», з урахуванням змін, а саме: – в системі вищої освіти – організації навчального процесу за кредитно-модульною системою, – на світовому ринку програмних продуктів – появи нових версій операційної системи Windows (2000, XP, Vista) і, відповідно, нових пакетів сімейства MS Office (2000 – 2007), з їх порівняльною характеристикою та особливостями використання. З метою полегшення сприйняття матеріалу посібник вміщує достатню кількість рисунків та схем, якими забезпечується активізація навчальної діяльності читачів.

Войтюшенко  Н. М.   Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Наталія Миколаївна Войтюшенко, А. І. Остапець. – 2-е вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 564 с. : рис. – Бібліогр. : с. 517-563.

Навчальний посібник містить матеріал за базовим курсом інформатики і компютерної техніки для користувачів персональних компютерів, що відповідає нормативній програмі Міністерства науки і освіти України. У нього входять інформаційні, технічні і програмні основи ПК, основні зведення і матеріал по одержанню навичок роботи з операційною системою Windows, сервісними й офісними програмами, мережними ресурсами, основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів, основні зве дення і матеріал по одержанню навичок роботи з обєктно орієнтованою мовою Visual Basic, приклади використання Visual asic у додатках Microsoft Office.


Неведомська  Є. О.   Зоологія : навч. посіб. для студентів небіол. спец. вищ. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 288, [2] с. : рис., табл. – Літ. в кінці розд. – Слов. термінів : с. 271-287. – Літ. : с. 288.

Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу «Зоологія», передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Наведені у посібнику таблиці, схеми сприятимуть систематизації знань студентів. Після викладу навчального матеріалу в посібнику вміщено  запитання для самоперевірки знань студентів, рекомендовану літературу, науково-популярну інформацію за рубриками «З історії науки», «Еволюційний процес», «Зі світу науки», «Цікаво знати», «Для допитливих. У кінці навчального посібника наведено «Словник зоологічних термінів».

Юрченко Л. І.   Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – Київ : Професіонал : Центр учбової літератури, 2016. – 304 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Літ. : с. 299-303.

Навчальний посібник адаптований до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позиції сучасної екологічної думки. В ньому широко і грунтовно розкриваються спеціальні питання, передбачені освітньо-професійною програмою для студентів напряму «Економіка і підприємництво». Теми для вивчення ілюструються прикладами і дослідженнями окремих ситуації та конкретних випадків. Книга може бути корисною також екологам та економістам- практикам, усім, кому не байдужі проблеми сучасної екології.

Підручник відповідає змісту і структурі типової програми “Основи екології”, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері. Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально-економічні проблеми України та два додатки. Додаток 1 містить орієнтовні схеми лабораторно-практичних робіт. Додаток 2 надає інформацію, необхідну для виконання практичних робіт та сприяє кращому розумінню основного тексту. 

Неведомська Є. О.  Ботаніка : навч. посіб. для студентів небіол. спец. вищ. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 216, [2] с. : рис., табл. – Літ. в кінці розд. – Слов. термінів : С. 195-215. – Літ. : с. 216.

Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу «Ботаніка», передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Наведені у посібнику таблиці, схеми сприятимуть систематизації знань студентів. Після викладу навчального матеріалу в посібнику вміщено запитання для самоперевірки знань студентів, рекомендовану літературу, науково-популярну інформацію під рубриками «З історії науки», «Еволюційний процес», «З історії народів», «Зі світу науки», «Цікаво знати», «Для допитливих», яка сприятиме комплексному пізнанню рослинного світу, зацікавленню студентів у вивченні цього курсу. Рубрики «Важливо знати», «Життєві поради» допоможуть у різних життєвих ситуаціях. У кінці навчального посібника подано «Словник ботанічних термінів».

Цивільний захист : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / О. І. Запорожець [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 262, [2] с. : рис., табл. – Скор. : с. 3-4. – Дод. : С. 227-251. – Слов. : с. 252-258. – Літ. : с. 259-262.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни освітнього напрямку «Цивільна безпека» за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін. У підручнику наведено загальноприйняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територіальних одиниць, населення та суб’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях. Містяться також базові відомості необхідні випускникам вищих навчальних закладів на первинних керівних посадах для виконання обов’язків за фахом щодо мінімізації небезпечних факторів надзвичайних ситуацій. Крім того, наведено типові методики для виконання студентами практичних, лабораторних та індивідуальних робіт під час опанування дисципліною «Цивільний захист».

Бірта  Г. О.   Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 224 с. – Літ. : с. 219.

        Флора України налічує кілька тисяч видів вищих і нижчих рослин, багато з яких можуть бути використані в медицині і в галузях харчової промисловості. Навчальний посібник присвячений вивченню загальнобіологічних, споживчих та лікувальних властивостей сировини рослинного походження, які недостатньо повно вивчаються або не передбачені в загальному курсі “Товарознавства продовольчих товарів”, але їх використання має важливе значення для формування продовольчих ресурсів країни, розширення асортименту продовольчих товарів і поліпшення їх властивостей.

Зрезарцев  М. П.  Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посіб. / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 328 с. : табл., рис. – Літ. : с.321-325. – Предм. покажч. : с. 326.

Посібник підготовлений у відповідності з програмою напрямку підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво» і розкриває основні властивості непродовольчих товарів, наводить їх маркування, призначення, умови використання, транспортування та зберігання. Це дозволить розпізнавати асортимент продукції та товарів, визначати якість продукції та основні дефекти, визначати доцільність та ефективність їх використання. Головна мета вивчення курсу “Комерційне товарознавство” – оволодіти знаннями, необхідними для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп непродовольчих товарів.

Архіпов  В. В.  Ресторанна справа : асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. / Віктор Віталійович Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2016. – 382 с.

У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кулінарних і кондитерських виробів на підприємствах харчування готельних і ресторанних комплексів. Автори також наводять асортимент страв закордонної кухні, що допоможе в підготовці фахівців менеджерів готельно-ресторанного сервісу поглиблено вивчити питання асортиментів і приготування страв не тільки для вітчизняного споживача, але й для іноземних гостей.

Мальська  М. П.  Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – 2-ге вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 184 с. – Дод. : с. 192-219. – Літ. : с. 220-221.

В навчальному посібнику розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Азії та Океанії: переважаючі види туризму, головні архітектурні та природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути, описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.

Кудла  Н. Є. Сільський туризм : основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Назар Євгенович Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 152 с. : рис., табл. – Літ. : с.147-151.

У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвитку особистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для осіб та інституцій, які зацікавлені у розвитку сільського туризму.

Буйницька О. П.   Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / О. П. Буйницька. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 240 с

В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів. Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять.

Мальська  М. П.  Країнознавство: теорія та практика : підручник / Марта Пилипівна Мальська [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 528 с. – Літ. : с. 523-525.

У підручнику розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядається об’єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію.

МЕДИЦИНА

Антонік В. І.  Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. – Київ : Професіонал : Центр учбової літератури, 2016. – 336 с. : табл., рис. – Літ. : с. 317-319. – Дод. : с. 320-335.

В навчальному посібнику представлений науково обгрунтований сучасними даними матеріал, що стосується анатомії і фізіології дитячого організму та окремих його систем під моменту народження до юнацького віку. Посібник рекомендується викладачам та студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, закладів фізичної культури, вчителям шкіл, вихователям дошкільних закладів та позашкільних спортивно-тренувальних організацій, а такох всім тим, хто цікавиться проблемами оптимізації розвитку дітей.

Зубар  Н. М.  Основи фізіології та гігієни харчування : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Надія Миколаївна Зубар. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 332 с. : табл., рис. – Глосарій : с. 254-261. – Літ. : с. 262-263. – Дод. : с. 264-330.

У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.

Заваріка Г. М.  Курортна справа : навч. посіб. / Г. М. Заваріка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 263, 1 с. : рис., табл. – Термінол. слов. : с. 200-205. – Літ. : с. 206-210. – Дод. : с. 211-263.

Навчальний посібник «Курортна справа» розповідає про еволюцію курортів в світі, основні фактори розвитку курортів, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України. Наведені характеристики основних курортів світу, перспективи розвитку курортної справи.

Грибан  В. Г.  Валеологія : підручник / Віталій Григорович Грибан ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Юрид. академія. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 345 с.

Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та історія розвитку науки, діагностика і прогноз здоров’я індивіда, особливості впливу на організм людини фізичних навантажень. Висвітлюється роль харчування, дихання, серцево судинної системи у збереженні здоров’я. Описуються основні засоби зміцнення здоров’я та профілактики професійних захворювань. Викладено погляди на насильство, його природу та профілактику.

ІСТОРІЯ

Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд. : І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 188 с.

У начальному посібнику висвітлюються процеси появи державності на території України, починаючи з появи перших поселень на території сучасної України до процесу утворення незалежної держави. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів та побудований на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

Клименко  В. А.  Історія сучасного світу : навч.-метод. посіб. / Валентина Анатоліївна Клименко, Н. В. Чубур ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 92, [1] с. – Літ. : с. 91-92. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Навчально-методичний посібник призначений студентам з метою надання їм допомоги у підготовці до поточних навчальних занять, модульного контролю та підсумкового іспиту чи заліку з історії сучасного світу. У посібнику подається тезовий матеріал до кожної теми курсу та методичні поради до семінарських занять. Пропонується література до навчальних тем, зразки тестів.

      Уривалкін  О. М.  Довідник з історії України / Олександр Миколайович Уривалкін. – Київ : КНТ, 2016. – 1007[1] с. : іл., рис., табл. – Покажч. : с. 922-951. – Хронол. покажч. : с. 952-968.

   Довідник підготовлений відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій і коледжів та питань зовнішнього незалежного тестування. Текст доповнений історичними документами, довідковим матеріалом, ілюстраціями, картами, а також великою кількістю цікавої інформації. Довідник з історії України може бути використаний учнями для підготовки до занять, відповідей на питання зовнішнього незалежного тестування та під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів.

       Уривалкін  О. М.  Гетьмани України та кошові Запорозької Січі : підручник / Олександр Миколайович Уривалкін, М. О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2016. – 394[2] с. : іл., рис. – Літ. : с. 386-394.

         В історії українського народу особливе місце посідає козацтво – його гордість, його сила й протягом багатьох століть його опора. У XVI ст. козаки заснували Запорізьку Січ – військово-політичну організацію з виборністю керівників і з рівним правом участі усіх козаків у виборах. Формально найвища влада на Січі належала Військовій козачій раді. На раді козаки обирали собі керівника – кошового або гетьмана. З середини XVII ст. ці посади мають різні значення. Кошовий отаман – керівник Запорозької Січі, а титул «гетьман» мав значення правителя України (козацької держави). Дане видання на широкому обсязі фактичного матеріалу розповідає про кошових отаманів та гетьманів, з якими пов’язана історія становлення козацтва, боротьба за незалежність України та багато інших цікавих історичних подій.  

         Хрестоматія з історії України / упоряд., авт. комент. О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2015. – 517[1] с. : табл.

           Видання містить історичні документи, фрагменти літописів, мемуарів, наукових досліджень та статистичні дані, що відображають соціально-економічний, політичний і культурний розвиток України від найдавніших часів до початку ХХI століття.

ЕКОНОМІКА

Єгоричева С. Б.   Банківські інновації : навч. посіб. / Світлана Борисівна Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 208 с. : табл. – Літ. : с. 201-204.

У навчальному посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості інноваційного процесу у банківський сфері. Розглянуті основні напрями реалізації банківських інновацій – вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій, модернізація менеджменту та методів маркетингу. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами із сучасної банківської практики.

Мальська  М. П.  Економіка туризму: теорія та практика : підруч. для студентів економ. спец. вищ. навч. закл. / Марта Пилипівна Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 544 с.

         Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.

Мальська  М. П. Готельний бізнес : теорія та практика : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Марта Пилипівна Мальська, Ігор Григорович Пандяк ; М-во освіти і науки Украіни, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 472 с. : табл. – Літ. : с. 375-380. – Дод. : с. 381-470.

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.

Мокій  А. І.  Міжнародні організації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Анатолій Іванович Мокій, Тетяна Петрівна Яхно, Ірина Георгіївна Бабець ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Дод. : с. 268-279.

У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура, завдання та основні розділи дисципліни «Міжнародні організації». Висвітлюються напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв’язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій, аналізуються проблеми розвитку міжнародних інститутів регулювання взаємовідносин між країнами.

Скібіцький  О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Олександр Миколайович Скібіцький ; Мін-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 408 с. : табл. – Дод. : с. 392-400. – Літ. : с. 401-404.

У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативних дисциплін „Управління інноваціями” та „Управління інвестиціями”. Базовий професійний курс управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, охоплює проблеми оформлення інноваційних проектів, аналізу попиту на науково-технічну продукцію, оцінки ефективності інновацій та інвестицій.

Микитюк  П. П.   Інноваційна діяльність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Петро Петрович Микитюк, Б. Г. Сенів. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 392 с. : табл. – (Економічні науки). – Термінол. слов. : с. 337-351. – Тести : с. 352-374. – Літ. : с. 375-377. – Дод. : с. 378-391.

У посібнику розкрито і систематизовано структуру, основні тенденції та особливості форм і методів активізації інноваційної діяльності, фінансування, стимулювання і ефективність інновацій. Висвітлено роль держави, сутність ризиків та шляхи вдосконалення механізму інноваційного розвитку в Україні. Запропоновано тестування й оцінювання знань студента в процесі поточного і підсумкового контролю. В посібнику уміщені тематичні задачі які сприятимуть глибшому засвоєнню взаємозв’язків інновацій та ефективності економіки, формуванню інноваційного мислення, термінологічний словник та інші додатки.

Ткач  Є. І.    Загальна теорія статистики : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Євген Іванович Ткач, В. П. Сторожук. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 442 с. : табл. – Дод. : с. 400-434. – Літ. : с. 435-437.

У підручнику “Загальна теорія статистики” розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовують для вивчення закономірностей  суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку. Особливу увагу приділено статистичній методології, можливостям її використання в умовах суттєвих змін в економіці.

Шалева О. І.   Електронна комерція : навч. посіб. / Олександра Іванівна Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 216 с. : табл.

У посібнику розкриваються основні теми навчальної дисципліни Електронна комерція. Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки, розглянуто інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Internet, сфери та основні принципи ведення електронної комерції. Значну увагу приділено характеристиці основних форм та проектів електронної комерції (зокрема електронним магазинам, електронним аукціонам, електронним торговельним майданчикам) електронним платежам, специфіці надання окремих видів послуг. Висвітлено питання аналізу ефективності електронної комерції та її нормативно-правового забезпечення.

Чернявська  О. В.   Фандрайзинг : навч. посіб. / Олена Валеріївна Чернявська, Альона Миколаївна Соколова ; Вищ. навч. закл. укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 186, [1] с. : табл. – Літ. : с. 147-150. – Термінол. слов. : с. 151-155. – Дод. : с. 156-186.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: «Фандрайзинг» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список рекомендованої літератури. В посібнику містяться термінологічний словник, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Мальська  М. П.   Туристичний бізнес: теорія та практика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Марта Пилипівна Мальська, Володимир Володимирович Худо ; М-во освіти і науки Украіни, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 364, [4] с. : рис., табл. – Дод. : с. 271-360. – Літ. : с. 361-365.

У підручнику розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу. Для студентів та фахівців з туризму.

Міжнародний туризм : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнін, Н. В. Савош. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. –

312 с.

В посібнику розкриваються соціально-економічні чинники формування міжнародного туристичного ринку, основні аспекти маркетингу в міжнародному туризмі, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні.

Аудит в Україні (основи державного незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : монографія / Національний центр обліку та аудиту Національної Академії статистики, обліку та аудиту ; за ред. : В. В. Немченко, Олександр Юрійович Редько. – Київ : Центр учбової літьератури, 2016. – 536 с.

Підручник розкриває теоретичні основи аудиту. Він підготовлений на базі передового досвіду розвитку аудиту в Україні. Використовується світовий і європейський досвід у розвитку аудиту, документи Аудиторської палати України.

Мальська  М. П.  Ресторанна справа : технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / Марта Пилипівна Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбов. літератури, 2016. – 303, [1] с. : табл. – Літ. : с. 239-244. – Дод. : с. 244-303.

У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів. Подано контрольні запитання та завдання для самоконтролю, додатковий і довідковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів покликаних якнайповніше з’ясувати сутність ресторанного господарства у світі і в Україні.

Круль  Г. Я.  Основи готельної справи : навч. посіб. / Галина Ярославівна Круль. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 368 с. : табл. – Предм. покажч. : с. 281-286. – Літ. : с. 287-289. – Дод. : с. 290-367.

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно- інструктивний, довідковий і статистичний матеріал.

Свидрук І. І.   Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І. Свидрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 224 с.

У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.

Мальська  М. П.   Англо-український словник термінів сфери туризму : словник / Марта Пилипівна Мальська, Наталя Олександрівна Микитенко, Андрій Миколайович Котловський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 444 с.

Англо-український словник термінів сфери туризму налічує близько 6000 термінів та термінологічних виразів туристичної індустрії, готелярства, ресторанного сервісу та споріднених сфер для науковців, керівників і практичних працівників органів управління, студентів які працюють у сфері туризму.

Галасюк  С. С.  Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / Світлана Сергіївна Галасюк, Сергій Георгійович Нездоймінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 177, [1] с. : табл. – Літ. : с. 167-173. – Дод. : с. 174-177. – Бібліогр. в кінці розд.

Навчальний посібник містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник.

Моргулець  О. Б.   Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / Оксана Борисівна Моргулець. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.

У посібнику розглянуто теоретичні засади сервісного менеджменту, його специфіку, цілі, завдання і методи. Особлива увага приділена основним функціям менеджменту та його зв’язуючим елементам. Також розкрито питання групової динаміки, влади, впливу та лідерства в управлінні, організаційної культури підприємств обслуговування та ефективності сервісного менеджменту. З метою оцінювання знань та практичного засвоєння матеріалу кожний розділ навчального посібника містить контрольні запитання для самоперевірки, практичні вправи та тестові завдання.

Круш  П. В.   Гроші та кредит : навч. посіб. / Петро Васильович Круш, В. Б. Алексєєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 216 с.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші проблеми сутності та механізмів використання грошей та кредиту, які значною мірою зумовлюють ефективне функціонування ринкового механізму. Вивчення сутності грошей та кредиту, їхньої ролі та функції в розвитку товарного виробництва, ринкової економіки України є змістом загальнотео-ретичного курсу «Гроші та кредит». Цей курс — необхідна складова підготовки економістів та менеджерів. Мета і завдання навчального посібника — надати майбутнім менеджерам та економістам теоретичних знань і навичок у практичному використанні грошово-кредитних механізмів.

Грибан  В. Г.  Охорона праці : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Віталій Григорович Грибан, Олександр Володимирович Негодченко ; М-во  освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 280 с. : табл. – Дод. : с. 265-269. – Літ. : с. 270-272

Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється перевага економічних методів управління охороною праці, економічне стимулювання заходів щодо створення безпечних умов праці, методика розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, значення гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної безпеки для збереження життя і здоров’я працівників у процесі праці. Описуються методи контролю гігієнічних параметрів у виробничих приміщеннях, на робочому місці,вимоги щодо безпеки технічного устаткування й технологічних процесів, заходи і засоби щодо попередження дії на людину небезпечних і шкідливих факторів.

Діловодство, яким воно має бути : практ. посіб. / [упоряд.-адвокат Давид Мойсейович Лівшиц]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 534, [2] с. : рис., табл.

Діловодство вивчається з метою формування у майбутніх фахівців уміння та навичок роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якої організації, і державної, і приватної, а в органах місцевого управління мають свою специфіку, оскільки значна частина цих документів виходить за рамки самої організації і їх дія розповсюджується на всю територію, яка підпорядкована органу місцевої влади. Крім того, до цих документів звертається велика кількість людей, вони дуже часто носять нормативний, правовий характер, складаючи основу документальної комунікації муніципальних органів управління як з населенням, так і з підприємствами, які розташовані на підпорядкованій органу управління території, а також з організаціями та установами, які безпосередньо підпорядковані держадміністраціям.

Бойчук  І. В.  Інтернет в маркетингу : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Інна Володимирівна  Бойчук, Ольга Михайлівна Музика ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 508, [2] с. : табл., рис. – Літ. : с. 457-465.

У підручнику в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції Інтернету в маркетингу, як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного розвитку інформаційних і інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування Всесвітньої мережі і можливості формування системи маркетингу підприємства в її середовищі. Висвітлюються маркетингові підходи до оцінки ефективності використання веб-сервера підприємства і методи проведення рекламних заходів у Інтернеті.

ПРАВО

Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд. : І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 214 с.

Структура навчального посібника складається з двадцяти одного розділу. Метою посібника спрямована на засвоєння об’єктивної фактологічної картини історичного розвитку української держави і права.

Сабадаш В. П. Криміналістика : навч. посіб. / Віктор Петрович Сабадаш, Михайло Олександрович Ларкін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. “Запорізький національний університет”. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 227, [1] с. – Термінол. слов. : с. 210-218. – Літ. : с. 225-227. – Бібліогр. в кінці розд.

Посібник містить плани проведення семінарських, практичних занять і ділових ігор та рекомендації щодо їх підготовки. З метою здійснення самоконтролю розроблені та запропоновані тести, задачі та ситуаційні завдання з окремих тем криміналістики. Деякі теми мають фабули конкретних кримінальних правопорушень, матеріали по яких необхідні для виконання завдань щодо планування розслідування, підготовки окремих слідчих дій, складання процесуальних документів. У посібнику подано словник понять, перелік тем курсових робіт, перелік питань до іспиту, а також рекомендована література.

Дубініна А. А.  Митна справа : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Дубініна Антоніна Анатоліївна, Сорокіна Світлана Вікторівна, Зельніченко Олена Ігорівна – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 320 с. : табл. – Літ. : с. 284-286. – Дод. : с. 287-319.

У підручнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Викладені питання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців в галузі митної справи, зовнішньоекономічної діяльності, підприємців та громадян, які переміщують товари через митний кордон України.

        Молдован В. В.  Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина : навч. посіб. / Валеріан Васильович Молдован, Л. І. Чулінда. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 206 с.

У навчальному посібнику надається характеристика основним конституційним правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина, висвітлюються гарантії конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Значну увагу приділено аналізу рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, що сприятиме модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог.

Котирло  О. О.  Біржове право : навч. посіб. / Оксана Олександрівна Котирло ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 268 с.

Навчальний посібник з біржового права висвітлює основні питання правового регулювання біржової діяльності в Україні. Подано характеристику предмету, системи, метода та джерел біржового права, біржових правовідносин. Зосереджено увагу на актуальних питаннях створення біржових інститутів та правового забезпечення їх діяльності на ринку України. Акцентовано увагу на правилах ведення біржових торгів, укладанні угод на біржах та правового їх супроводу.

Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методики, рекомендації : практ. посіб. / [упоряд. : Анатолій Володимирович Григоренко, Людмила Степанівна Григоренко]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 287, [1] с. : табл., обр. – Дод. : с. 275-286.

Посібник розрахований на державних інспекторів України з охорони навколишнього природного середовища, суддів, адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності та студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

Екологічна безпека : навч. посіб. / В. П. Пєтков [та ін.] ; заг. ред. В. П. Пєтков. – Київ : КНТ, 2016. – 216 с.

Забезпечення екологічної безпеки на сьогодні розглядається як пріоритетний напрям діяльності держави. І одним із найважливіших засобів її реалізації є адміністративно-правове забезпечення. Без забезпечення належного стану екологічної безпеки існування людства неможливе. Саме тому ця сфера має перебувати під державним контролем, а питання вдосконалення засобів адміністративно-правової охорони, відповідальності за правопорушення в цій сфері набувають особливого значення.

Даний посібник призначений дослідженню проблем екологічної безпеки та адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами екологічної безпеки.

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Левківський  М. В. Історія педагогіки : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Михайло  Васильович Левківський ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2016. – 380 с. – Дод. : с. 348-352.

Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою «Історія педагогіки» для педагогічних ВНЗ. Враховуючи авторський досвід щодо специфіки пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистісно орієнтованого навчання, розроблені види практичних, проблемних і творчих завдань та тестів для самоконтролю.

Давиденко Г. Й.   Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Галина Йосипівна Давиденко, Галина Михайлівна Стрельчук, Наталія Іванівна Гричаник ; М-во освіти і науки України, Глух. держ. пед. ун-т. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 488 с.

Історія зарубіжної літератури XX ст. – остання із гуманітарних дисциплін, якою завершується курс Історія зарубіжної літератури для студентів педагогічних вузів незалежно від обраної ними форми навчання. Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу “Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст.”, варіанти “Робочої програми”, перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій – практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ – додатково – бібліографічний.

Давиденко Г. Й.  Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII століття : навч. посіб.-  Вид. 2-ге перероб. та допов. / Галина Йосипівна Давиденко, М. О. Величко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 292 с. – Бібліогр. : с. 286-291.

Запропоноване навчальне видання висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду ХVІІ–ХVІІІ століття. Воно передбачає вирішення поставлених сучасною школою завдань щодо створення нових якісних навчальних посібників із зарубіжної літератури. Зазначене видання є навчально-методичним комплексом для самостійної роботи студентів, кредитно-модульної і дистанційної форм навчання та екстернату з курсу «Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ ст.» та для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Корж  А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / Антоніна Василівна Корж. – Київ : КНТ-ЦУЛ, 2016. – 296 с. – Дод. : с. 271-275. – Слов. : с. 276-290. – Літ. : с. 291-293.

Навчальний посібник містить лекції та комплекс практичних завдань з курсу Українська мова професійного спрямування відповідно до програми навчання у Київському національному університеті внутрішніх справ. Метою навчального посібника є підвищення рівня мовної культури курсантів та студентів, ознайомлення з особливостями української мови професійного спрямування, офіційно-ділового стилю, їх практичного застосування у діловій сфері. Розраховано також для тих, хто прагне вдосконалити рівень мовної майстерності професійного спілкування.

Основи культурології : навч. посіб. / [Сандюк Л. О. та ін.] ; за ред. Л. О. Сандюк, Н. В. Щубелки ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 400 с. – Літ. : с. 385-399.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя – діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності. З метою найбільш ефективної організації самостійної роботи студентів, поряд з викладенням теоретичних основ курсу, у посібник до кожної теми включені питання для самоконтролю, плани семінарських занять, завдання до самостійної роботи. Посібник також містить значну кількість тестових завдань, різноманітних за своїм змістом та формою, скомпонованих залежно від своєї складності у чотири рівні. Для поглибленого засвоєння основних культурологічних понять додається глосарій.

Михайлин  І. Л. Основи журналістики : підручник / Ігор Леонідович Михайлин. – 5-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 496 с. – Дод. : с. 451-481. – Літ. : с. 482-495.

У підручнику подані найважливіші теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіти України, як-от: журналiстика як галузь масово інформаційної діяльності, функції журналiстики, журналiстика як галузь суспільно-політичної діяльності, соціальна позиція журналіста, журналiстика як система засобів масової інформації, свобода преси і журналістської діяльності та ін.

Світлична  Є. І. Латинська мова : підручник / Євгенія Іванівна Світлична, Ірина Олександрівна Толок. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 440 с.

У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Розділи граматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. Підручник містить алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин, зразки модульних контрольних робіт, тестові завдання для самоперевірки, латинсько-український та українсько-латинський словники. До підручника введено термінологію Державної Фармакопеї України (Харків, 2001). Українська хімічна номенклатура наведена згідно «Державного стандарту України. Елементи хімічні та речовини прості» (ДСТУ 2430-94).

Історія української культури : навч. посіб. –  Вид. 2-ге перероб. та доп. / ред. О. Ю. Павлової. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 340 с.

Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

Мамрак  А. В.  Вступ до теорії перекладу : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Алла Володимирівна Мамрак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 304 с.

            Підручник складається з методичного подання, а також трьох основних частин – інформаційної частини, представленої в графічній формі, яка анімується в комп’ютерній системі, тренувальних тестів, призначених для самостійної роботи, діагностуючих контрольних тестових завдань, структурованих відповідно до вимог блочно-модульної системи навчання. Крім того, підручник охоплює такі складові електронного варіанту, як план викладу тематичного матеріалу, тематичні списки рекомендованої літератури, ключові слова, контрольні запитання, глосарій, бібліографію, навчальні посібники, список лексикографічних джерел та модульні навчальні програми. Підручник складено у відповідності до вимог держстандарту і рекомендується для студентів філологічних спеціальностей університетів, аспірантів і викладачів.

Сиротенко  В. П.  Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. / Валерій Павлович Сиротенко, Раїса Феодосіївна Суровцева. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 390, [2] с. – Дод. : с. 309-368. – Літ. : с. 369-390.

Посібник носить комплексний характер, складаючись із двох великих блоків: історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання. Матеріал з історії української літератури охоплює період від зародження модерністської літератури до 80-х років включно, відповідно і методична частина висвітлює методичні підходи до вивчення творчості українських письменників саме цього історико-літературного відтинку. Автори, особливо коли йдеться про питання дискусійного характеру, намагаються висловити власні думки і судження, водночас не подаючи їх як єдино можливі і правильні. Це сприятиме виробленню в реципієнтів посібника власних оцінок, стимулюватиме розвиток творчого самостійного мислення.

Історія світової культури : навч. посіб. / [Левчук Л. Т. [та ін.]. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 400 с. – Літ. в кінці розд.

Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття.

Кралюк  П. М. Тарас Шевченко : незауважене / Петро Михайлович Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 232 с.

У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів.  Розрахована на широке коло читачів. 

Хоменко  І. В.  Еристика : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Ірина Вікторівна  Хоменко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 280 с. – Дод. с. 258-269. – Л-ра: с. 270-278. – Л-ра в кінці розд.

У цій книзі мова йде про еристику – мистецтво суперечки. Як побудувати переконливу аргументацію? Як ефективно розкритикувати точку зору опонента? Як не допустити помилок в своїх міркуваннях і розпізнати їх в міркуваннях супротивника? Як грамотно застосовувати різноманітні прийоми впливу і розпізнавати типові маніпулятивні тактики, спрямовані проти вас? На ці та інші питання стосовно суперечки автор дає відповіді у книзі.   

Філоненко  С. О.  Усна народна творчість : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Софія Олегівна Філоненко ; М-во  освіти і науки України, Берд. держ. пед. ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 414, [2] с. – Бібліогр. на поч. розд. – Дод. : с. 354-414.

У посібнику подається навчально-методичний комплекс із дисципліни “Усна народна творчість” для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Українська мова і література”, адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором.

Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ : КНТ, 2016. – 256 с.

Монографію присвячено педагогічній риториці, інтерес до якої стрімко зростає з боку сучасних учених і освітян. У книзі виділено історичні аспекти риторики крізь призму розвивального педагогічного впливу, розглянуто найбільш актуальні теоретичні та практичні питання риторизації діяльності педагога, зокрема вчителя-словесника.

ЕСТЕТИКА

Естетика : підручник / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко ; ред. Л. Т. Левчук. – 3-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 520 с.

Послуговуючись багатовіковими надбаннями, естетика активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглянуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики XX століття. Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.

Бралатан В. П.   Професійна етика : навч. посіб. / Василь Петрович Бралатан, Любов Василівна Гуцаленко, Наталія Григорівна Здирко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної етики практикуючих бухгалтерів, аудиторів та державних службовців контролюючих органів України. Окрема увага приділена питанням виникнення загроз порушення фундаментальних принципів та етичних норм, а також визначено застережні заходи для їх зменшення або усунення. Навчальний матеріал доповнюється рисунками, контрольними запитаннями, тестами для перевірки знань, ситуаційними завданнями, діловими іграми, кросвордами та ребусами.

Лузан А. О.  Вступ до філософії : навч. посіб. / Анатолій Олександрович Лузан. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 135, [1] с. : рис. – Літ. в кінці розд.

Навчальний посібник має на меті показати світоглядну складову філософських систем різних епох: як уявляється природний світ і суспільство, яке місце людини в цьому світі, чи може вона здійснити зміни в ньому і якщо так, то яким чином.

Ряшко В. І.  Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 328 с.

Навчальний посібник розроблений на основі програми вивчення логіки у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Його мета полягає у формуванні вмінь та навичок у застосуванні теоретичних положень логіки в майбутній професійній діяльності юриста. У посібнику широко застосовуються фрагменти з історії, художньої літератури та політичної практики, а також нормативно-правові акти чинного законодавства. Найбільш важливі проблеми формальної логіки тісно пов’язані з теоретичною і практичною діяльністю майбутніх працівників правоохоронних органів України.

ПСИХОЛОГІЯ

Дуткевич Т. В.  Дошкільна психологія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Тетяна Вікторівна  Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 392 с. – Термінол. слов. : с. 373-383. – Літ. в кінці тем. – Літ. : с. 384-391.

У посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дошкільної психології, розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до семи років, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дошкільника. Теоретична частина посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою. Розробки практичних занять включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також контроль знань студентів.

Дуткевич  Т. В.  Дитяча психологія : навч. посіб. / Тетяна Вікторівна  Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 423 [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – Літ. : с. 413-423.

У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології, розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури.

Вікова психологія : навч. посіб. / Оксана Повлівна Сергєєнкова, Олеся Анатоліївна Столярчук, Олена Петрівна Коханова, Олена Василівна Пасєка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 375, [1] с. : iл., рис., табл. – Літ. в кінці розд.

У навчальному посібнику на засадах досягнень як світової, так і вітчизняної психологічної думки розкрито зміст вікової психології. Поєднання інформаційного та контрольно-дослідницького блоку у змісті книги дозволить читачеві не тільки опрацювати наукову інформацію, а й поглибити і перевірити свою компетентність шляхом розвязування задач, пошуків відповідей на проблемні питання, проведення базових прикладних досліджень.

Педагогічна психологія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Оксана Повлівна Сергєєнкова, Олеся Анатоліївна Столярчук, Олена Петрівна Коханова, Олена Василівна Пасєка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 168 с.

Навчальний посібник розкриває зміст основних питань педагогічної психології. Поєднує інформаційний блок, який розкриває теоретичний матеріал та контрольно-дослідницький, що включає різні способи перевірки ступеня засвоєння інформації. Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемами педагогічної психології.

Максименко  С. Д.  Загальна психологія : підручник. / Сергій Дмитрович  Максименко. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 272 с. – Бібліогр. в кінці розд.

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу за гальної психології, розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості, висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

Столяренко  О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. / Ольга Борисівна Столяренко. – Київ : Центр учбов. літератури, 2016. – 279, [1] с. : табл. – Л-ра в кінці тем. – Л-ра: с. 273-279

          Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

Бочелюк В. Й.  Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Віталій Йосипович Бочелюк, Анастасія Володимирівна Турубарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 264 с.

Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

Дементьєва К. Г.  Психологія обдарованої людини : метод. рек. з орг. самост. роботи студентів психологів / Капітолина Георгіївна Дементьєва ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова, Ін-т мат., екон. та мех. Від-ня психології. Каф. соц. і приклад. психології. – Київ : КНТ, 2015. – 81, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Дод. : с. 61-81.

В методичних вказівках представлена найбільш важлива інформація, необхідна студентам для продуктивного засвоєння курсу. Засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення обдарованості та психологічних процесів, що її супроводжують, одержання теоретичних основ для складення уявлень про свою власну обдарованість. У вказівках, разом з теоретичною інформацією, містяться питання для самоперевірки і рекомендована література, за допомогою якої студенти зможуть поглибити свої знання по психології обдарованої людини.

Кралюк  П. М.  Історія філософії України : підручник / Кралюк Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2016. – 650, [2] с. – Літ. в кінці ст.

У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін. Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться культурою України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll to top