Бюлетень нових надходжень за березень 2018р.

Бюлетень нових надходжень за березень 2018р.

Управління культури департаменту розвитку ЛМР

ЦБС для дорослих м. Львова

Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки

Львів – 2018

0     Загальний клас. Наука та знання. Організація. Компютерна наука. Інформація. Документація.  Бібліотечна справа. Установи. Публікації.

031 Б 83   Боровска, Элга. Лучшая энциклопедия для современных девочек : энциклопедия / Є Боровсска. – Харьков : Книжний Клуб Семейного Досуга, 2009. – 320 с. : іл.  Ф-41(1).  
069:904 В 27     Великие музеи мира в 30 т. : альбом. Т. 4 : Каирский музей. Єгипет. – Киев : Комсомол. правда – Украина, 2012. – 96 с. : цв.ил.  Ф-8(1).  
069:904 В 27         Великие музеи мира в 30 т. : альбом. Т. 5 : Музей Метрополитен. – Киев : Комсомол. правда – Украина, 2012. – 96 с. : цв.ил.  Ф-8(1).  
030 В 41         Візуальний словник : п’ять європейських мов (Deutcy, Englsy, Francais,Espanol, Italiano). – Ірпінь ; Київ : Перун, 2007. – 1099 с. : іл.  Ф-8(1).  
036 К 11   Кіссель, Лешек.      Туристичні достоїнства Пшеворска та околиць : туристичний путівник / Л. Кіссель, Л. Кураш, М. Вісьнєвскі ; пер. Н. Мінькович-Альберт. – Пшеворск : Пшеворске Товариство Підтримки Господарчих Ініціатив, 2006. – 168 с. : іл.  Ф-8(1).  
008 К 90       Культурна спадщина людства: збереження та використання : навч. посіб. / В. І. Акуленко [та ін.] ; ред. І. П. Магазинщикова. – Львів : “Фенікс”, 2002. – 159 с.  Ф-8(1).  
004 Л 47   Леонтьев В.       Новейшая энциклопедия. Необходимые программы : справочное издание / Виталий Леонтьев (при участии Д. Турецкого) ; ред. А. В. Игумнов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. – 751 с. : ил.; 26,2 см. – (Серия “Новейшая энциклопедия”). – Указ.: с. 726-733   Ф-8(1).  
008(477) М 63   Мірчук, Іван.     Напрямки української культури / І. Мірчук. – Мюнхен, 2003. – 52 с  Ф-8(1).  
069 М 89           Музеи мира : справочное издание / ред. группа: М. Аксенова, О. Елисеева, Т. Евсеева. – Москва : Мир энциклопедий Аванта+, 2008. – 184 с. : цв. ил; 30 см. – (Самые красивые и знаменитые). – Указ. имен: с. 182  Ф-8(1).  
036 М 89             Музей-Арсенал : путівник. – Львів : Львівський істор. музей, 2014. – 80 с. : іл.  Ф-8(2).  
030 П 49       Політична наука : словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта  [та ін.] ; ред. Б. Кухта. – Львів : Кальварія, 2003. – 500 с  Ф-8(1).  
005.912.2 У 45         Українсько-австрійські зустрічі = Österreichisch-Ukrainische Begegnungen / Ю.  Андрухович [та ін.]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2013. – 374 с.  Ф-8(1).  
087 Э 68          Энциклопедия для девочек. Твои секреты : энциклопедия. – Харьков : Пегас, 2014. – 112 с. : іл. – (Интересный мир)  Ф-41(1).    

1 Філософія. Психологія

159.9 А 84   Арнхейм, Рудольф.         Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – [б. м.] : Архитектура -С, 2012. – 392 с. : іл.  Ф-8(1).  
1/14 П 37   Платон     Диалоги : переводное издание / Платон ; пер.с древнегреч. В. Н. Карпов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. – 448 с. – (Азбука-классика). – (Non fiction)  Ф-8(1).  
101.1 С 75        Ставропігійські філософські студії. Збірник наукових праць з музикознавства, психології, педагогіки та філософії освіти. Вип. 5 / упоряд. О. П. Опанасюк. – Львів : Ставропігон, 2011. – 294 с  Ф-8(1).  

2 Релігія. Теологія (богословя)

271.4(477) В 11       Вірити в Україну. Зі спадщини графа Михайла Тишкевича. – Львів : Друкарські куншти, 2009. – 121 с  Ф-8(1).  
2.183.5 Н 20         Найголовнішого очима не побачиш: Фіоретті. – Львів : Колесо, 2012. – 104 с  Ф-8(1).  
27.565.3 Р 11        Різдвяний фестиваль. Велика коляда. – Львів, 2015. – 32 с. : іл.  Ф-8(1).    

3 Суспільні науки

305 Г 34        Гендер, релігія і націоналізм в Україні / Н. Чермалих, Л. Пагуліч, Г. Ярманова [та ін.]. – Київ : ТОВ „ВТС ПРИНТ”, 2012. – 150 с. : фото  Ф-8(1).

32 Політика

327 Г 93   Гудь, Богдан.      Нелегка дорога до порозуміння. До питання  генези українсько-польського військово-політичного співробітництва т1917-1921 рр. / Б. Гудь, В. Голубко. – Львів : Українські технології, 1997. – 65 с  Ф-8(1).  
327(100-438) С 15   Сакевіч, Томаш.        Заповіт І Речі Посполитої : історична література / Т. Сакевіч ; Всеукраїнська громадська організація “Балтійсько-Чорноморська конфедерація”. – Вид. 2-е, допов. – Київ ; Львів : Растр-7, 2016. – 171 с. : фот.  Ф-8(1)  
327+341 Т 89   Турчин, Ярина Богданівна.       Історія міжнародних відносин (від стародавнього світу до початку ХХ ст.) : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І. Плазова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 139, [1]  с. : іл., фото. – Літ: с. 134-137  Ф-8(1)

33 Економіка. Економічна наука

338.46 Б 42   Беквит, Гарри.       Продавая незримое : Руководство по современному маркетингу услуг: пер. с англ.  / Г. Беквит. – Самара : Палитра, 2004. – 220 с.  Ф-8(1).  
336:366.35 З-69        Зміцнення фінансового контролю у секторі безпеки : посібник / Н. Массон, Л. Андерссон, М. Салах Алдін ; ред.: В. Бадрак, Л. Поляков. – Женева : ДКЗС, 2015. – 72 с  Ф-8(1).  
339.9 (075.8) К 59   Козик В.В.      Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 7-е вид., стер. – Київ : Знання , 2008. – 406 с. : рис., табл. – (Вища освіта XXI століття). – Літ: с. 377-379. – Дод.: с. 380-406  Ф-8(1)  
332.872 П 84        Професійне управління житловою нерухомістю: практичні аспекти управління і технічне обслуговування : практичний посібник / В. Бригілевич [та ін.] ; за заг.ред. В. Бригілевича . – Львів : ФОП П’ятаков Ю. О., 2013. – 240 с  Ф-8(1).  
332.87 Т 35        Термомодернізація житлового фонду: організаційний, юридичний, соціальний, фінансовий і технічний аспекти : практич. посіб. / за заг.ред. В. Бригілевича . – Вид. 2-ге, доповнене — Львів, 2014. – 240 с  Ф-8(1).

34 Право

349.41 (477) Н 34        Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / [Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило] ; за ред. В. М. Кравчука. – Київ : Істина, 2007. – 632 с. – Бібліогр. в підрядковій прим.  Ф-8(1)  
342.72/73 Н 54          Нерви ланцюга: 25 есеїв про свободу / ред. С. В. Васильєв. – Львів : Лексикон, 2003. – 191 с. : іл  Ф-8(1).  
349.2(477) Т 78       Трудове право України : акад. курс: підручник / за ред. Пилипенка П.Д. –  5 те вид., переробл. і допов. – Київ : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2014. – 552 с  ЮН(1).

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

35.071.5 А 31          Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування : монографія. – Київ : Геопринт, 2007. – 365 с.  Ф-8(1).  
351.74 Б 27   Бастик, Меган.       Гендерная самооценка: пособие для полиции, вооруженных сил и сектора правосудия / М. Бастик. – Женева : ДКВС, 2011. – 49 с  Ф-8(1).

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37 Н 19         “Львівська політехніка”, Національний університет. Інститут архітектури : [довідкове вид.] / [уклад.: Черкес Б. С., Проскуряков В. І., Петришин Г. П. та ін.] ; [наук. ред. Черкес Б. С.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 156 с  Ф-8(2).  
37.015.311 П 49         Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності : навчально-методичний посібник / упоряд.: А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. – Київ : ТОВ “Майстерня книги”, 2010. – 344 с  Ф-8(1)

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

398(477. 85/87) Д 81         Дударі : науково-популярна література / Б. М. Жеплинський [та ін.]. – Львів : Растр-7, 2017. – 109 с. : іл., фот.  Ф-8(1).  
398.23 С 14   Садовий, Володимир.       Пияцький гумор наших предків / В. Садовий. – Дрогобич : Коло, 2011. – 96 с. : іл.  Ф-8(1).

5 Математика. Природничі науки

504(031) Е 45          Екологічна енциклопедія : у 3 т. / Всеукр. екол. ліга ; редкол.: Толстоухов А. В. (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Центр екол. освіти та інформації. – 2007       Т. 3 : О-Я. – 2008. – 471, [1] с. : іл. – Дод.: с. 393-466. ЧЗ(1), Ф-6(1), Ф-15(1), Ф-32(1), Ф-43(1)  
502 М 14         Майбутнє України в гармонії з Природою / упоряд. С. Маслюченко. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2010. – 64 с  Ф-8(3).  
504.03 М 25   Марушевський, Г. Б.      Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г. Б. Марушевський. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. – 250 с.; 24 см. – Бібліогр.: с. 243-249  Ф-6(1).

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

528 Д 36         Державна картографо-геодезична служба України. 1991-2006 : наукове видання / за ред. Р. І. Сосси. – Київ : НДІГК, 2006. – 376 с. : іл  Ф-8(1).    

62 машинобудування. Техніка в цілому

625.096 К 21   Каракай, С В.      Міські мостові переходи України і безпека руху / . С.В. Каракай. Під заг. ред. Є.О. Рейцена ; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2004. – 160 с  Ф-8(1).

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

64 К 78       Кращі практики діяльності неурядових організацій Запоріжжя, Дніпропетровська та Луцька, які представляють інтереси ОСББ / Л. Шанц [та ін.]. – Запоріжжя : Книга  , 2013. – 140 с. : світлини.  Ф-8(1).    

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв’язку, поліграфії

659.122 Т 68           300 идей басейнов и фонтанов : каталог. – [б. м.] : Імперия води, 2008. – 380 с. : іл.  Ф-8(1).

69 будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

691.424 (03) С 71        Спадисті дахи : довідник. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2000. – 116 с  Ф-8(1).

7 Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт

711.455 Б 61   Білик,  М. С.        Філософський зріз архітектурної діяльності і теорія формування складних систем в містобудуванні / М. С. Білик . – Тернопіль : Архітектурно-будівельна НПВ Корпорація “Терно-КОРС”, 1998. – 329 с  Ф-8(1).  
7(03) В 27         Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв : пер. з англ. /  авт. тексту М. Холлінгсворт. – Київ : Махаон-Україна, 2011. – 512 с. : кол.іл.  Ф-8(1)  
7.0 В 58   Власов, Виктор Георгиевич.       Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т. / Виктор Власов. – С.Пб. : Азбука-классика. – 2004.      Т. 1 : А / [рис. В. Г. Власова]. – 2004  Ф-8(1)  
711.1 Г 12   Габрель, М.М.       Просторова організація містобудівних систем / М. М. Габрель ; Ін-т регіон. дослідж. – Київ : Видавничий дім А.С.С., 2004. – 400 с. : іл.  Ф-8(1).  
7.035.3 К 34   Келли, Фрэнсис.       История костюма и доспехов = A Short History of Costume and Armour : от крестоносцев до придворных щеголей / Фрэнсис Келли, Рэндольф Швабе ; [пер. с англ. Т. Е. Любовской]. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 215, [1] с., [40] л. ил. : ил.  Ф-8(1).  
711.4 М 54         Методика складання місцевих правил забудови (містобудівний аспект) : методичні вказівки для студентів спеціальності 7.120102 “Містобудування” напряму 1201 “Архітектура” з дисципліни “Містобудівний аналіз” / уклад. Ю. І. Криворучко [та ін.]. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 32 с. : карти  Ф-8(2).  
711.4 П 61   Посацький, Богдан Степанович.       Основи урбаністики. Розпланування та забудова міст : навч. посібник / Б. С. Посацький. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 244 с. : мал., карти  Ф-8(1)  
711.2 П 61   Посацький, Богдан Степанович.     Основи урбаністики. Процеси урбанізації та територіальне розпланування : навч. посібник. Ч.1 / Б. С. Посацький. – Львів : Львівська політехніка, 1997. – 116 с. : мал., карти  Ф-8(2)  
7.071.1 (477) Х 98          Художники Дніпропетровщини : альбом / Л. В. Богданова, Л. В. Тверська, О. П. Годенко ; пер.англ. Т. О. Данилевич ; пер. укр. І. Б. Труш ; фото О. О. Шпак. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2004. – 383 с. : іл. кольор.  Ф-8(1).

72 Архітектура

72.01 А 87        Архітектор: Щорічний збірник архітекторів України. Випуск перший 2006 / гол.ред. Д. Настека. – Дніпропетровськ : Арт-Пресс, 2005. – 256 с  Ф-8(1).  
728.1 Б 43   Белл, Джонатан.       Архитектура будущего = The new modern house : [новые концепции домов и коттеджей] / Д. Белл, Э. Статаки ; перевод с английского И. Муллер. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 239 с. : ил. – Пер.изд.: The new modern House / Bell, Jonathan, Stathaki, Ellie  Ф-8(1)  
72+711.4 (06) В 53         Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. праць / НУ “ЛП”        № 716 : Архітектура. Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації. / ред. Б. С. Черкес ; редкол. В. І. Проскуряков [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 339 с : іл. Ф-8(1).  
72 В 88        Вулицями нашого міста. Якби я був архітектором / автор ідеї: К. Кравцова, О. Цимбаліст ; авт. передм. Ю. С. Митрофаненко. – Кіровоград : ТОВ Імекс-ЛТД, 2016. – 24 с. : іл.  Ф-8(1).  
72.01 Д 54       Днепропетровск. Архитекторы : [архитектурное изд.] / [Н. П. Андрущенко, М. Э. Кавун, Н. А. Лопатюк и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Кондель-Перминовой ; [редкол.: Б. Л. Ерофалов, Н. Н. Кондель-Перминова, И. Г. Пидорван и др.] ; Глав. архитектурно-планировочное упр. Днепропетровского гор. совета, Днепропетровская обл. орг. Нац. союза архитекторов Украины. – Киев : Издательский дом А+С, 2006. – 296 с. : ил., фот. цв.  Ф-8(1).  
72 Н 35        Национальный конкурс в области архитектуры “Созидание” / авт. идеи Т. Полонская ; авт. идеи,  С. Сюрко . – Одесса : Выставочный центр “Одесский дом”, 2002. – 57 с. : ил.  Ф-8(1).  
72 Н 53   Непочатых,  Е.А.       Цвет в архитектуре / Е. А. Непочатых  ; Донбасская государственная академия строительства и архитектуры. – Макеевка : ДГАСА, 1999. – 51 с  Ф-8(1).  
72(477) П 78        Провінційний Архітектор : збірка матеріалів та фотодокументів / [уклад. Б. Ю. Тристанов]. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 336 с. : фот.  Ф-8(1).  
728.6.012 Р 65        Розпланування та забудова території сільських населених пунктів і фермерських господарств : навч. посіб. / Г. К. Лоїк [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Арістей, 2009. – 344 с  Ф-8(1).  
72.01 Ш 38        Шедевры современной архитектуры / пер. с англ.: Т. А. Граблевская, О. В. Сухарева. – Москва : АСТ  ; Москва : Астрель , 2007. – 303 с. : іл.  Ф-8(1).  

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво.

Художні промисли

746.3(477) П 77   Причепій, Тетяна.       Вишивка Східного Поділля / Т. Причепій, Є. Причепій. – Київ : Родовід/Оранта, 2009. – 108 с. : іл.  Ф-8(1).  
745/749 (477) Т 47   Тищенко, Олександр Романович.       Історія декоративно-прикладного мистецтва України, (XIII – XVIII ст.) : навч. посібник для студ. вузів мистец. та культури / О. Р. Тищенко. – Київ : Либідь, 1992. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-190  Ф-8(1).

75 Живопис

75 П 27   Перрюшо, Анри.     Жизнь Ван Гога / Анри Перрюшо ; пер. с фр. С. Тархановой, Ю. Яхиной. – Москва : Радуга, 1987. – 386 с. : цв. ил., портр. – Библиогр. в подстрочном примеч.  Ф-8(1)  

78 Музика

784 Г 51       ГИЧ.  “Під маркою Івана Яковича”: Поетично- музична затія : музичний альбом / звукореж. Л. Омолодада ; обкл. Н. Антонець ; авт. сл. І. Я. Франко. – Львів, 2015. – 28 с. : іл.  Ф-8(4).  
784.4 Д 14       Дайни: Латиські народні пісні / упоряд., пер. Ю. Садловський. – Львів : Астролябія, 2011. – 128 с.  Ф-8(1).  
784.67 Ц 99   Цяпало, Ігор.       Весела новина. Збірник українських колядок для анамблю мідних духових інструментів та голосу (переклад та оранжування) / І. Цяпало. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 56 с  Ф-8(1).

81   Лінгвістика. Мовознавство. Мови

81.374 С 48         Іспансько-український, українсько-іспанський  словник  / уклад. Ю. Лазебник. – [б. м.], 2003. – 969 с  Ф-8(1).  
82.0 Д 23         Дві презентації книги про любов і творчість С. Караффи-Корбут / уклад. М. Левицький ; ред. Д. Сапіга. – Львів, 2015. – 108 с  Ф-8(1).  
81.337 Л 14   Лагздинь, Гайда.      Я граюся і мрію : навч. посіб. / Г. Лагздинь. – Київ : Махаон-Україна, 2011. – 80 с. : іл. – (Ранній розвиток малюка)  Ф-41(1).  
811.134.2 (075) С 18   Сантомауро, Адриана.     Вся грамматика испанского язика : учебное пособие / А. Сантомауро, П. Шародо ; пер. с фр. Н. А. Ганина. – Москва : АСТ Астрель, 2009. – 238 с  Ф-8(1).  
811.112.2 Х 46   Хіменко, Ганна Вікторівна.        Німецька мова : довід. школяра і студ. / Г.В. Хіменко, О.Є. Лобода. – Донецьк : БАО, 2007. – 351 с  Ф-8(1).  
81.242 Ш 12   Шабельник, Т. М. (1960-).        Рідна мова. 8 клас: плани-конспекти уроків / Т. М. Шабельник. – Харків : Веста : Ранок, 2008. – 27 с  Ф-8(1).  

82  Література. Літературознавство

82.0 Д 23         Дві презентації книги про любов і творчість С. Караффи-Корбут / уклад. М. Левицький ; ред. Д. Сапіга. – Львів, 2015. – 108 с  Ф-8(1).  
821.161.2.09 Д 43   Дзюба, Іван Михайлович.     Тарас Шевченко. Життя і творчість : збірник / І. М. Дзюба. – 2-е вид., доопрац. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 720 с  Ф-8(1).  
82.09 М 27        Марко Черемшина у спогадах, документах і матеріалах / Снятинський літературно-меморіальний музей Марка Черемшини ; авт., упоряд.: Р. Кірєєва, П. Кірєєв, І. Стеф’юк ; за заг. В. Карого. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 416 с. : фот.  Ф-8(1)  
82.09+7.01 П 53        Польські рефлексії в літературі та мистецтві Слобожанщини: матеріали Міжнародного наукового симпозіуму, Харків, 2014 / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків : Майдан, 2015. – 292 с. – (Польський альманах ; Вип.VII)  Ф-8(1).    

                                                        821 Художня література        

821.161.2 А 72   Антипович, Тарас.       Хронос : історія одного винаходу : роман / Тарас Антипович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 197, [3] с. – (Фантастика)  Ф-8(1)  
821.161.2 Б 12   Бабовал, Роман.        Глаз в опасности / Р. Бабовал. – [б. м.] : Анамнез  Пресс, 2017. – 54 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Б 14   Багряний, Іван Павлович.       Тигролови. Огненне коло : роман / Іван Багряний. – Київ : ПП Кристал Бук, 2017. – 384 с.  Ф-33(1).  
821.161.2 В 11   Вінграновський, Микола Степанович.        Вибрані твори : у 3-х т. / Микола Вінграновський ; [оформ. худ. Л. Бейгера]. – Тернопіль : Богдан. – 2004.      Т. 1 : Поезії, 1954-2003 / [передм.  Т. Салиги]. – 399, [1] с. : іл. – (Маєстат слова : заснована 2004 року)  Ф-8(1)  
821.161.2 В 48   Вінграновський, Микола Степанович.         Вибрані твори : у 3-х т / Микола Вінграновський ; [оформ. худ. Л. Бейгера]. – Тернопіль : Богдан. – 2004.       Т. 2 : Северин Наливайко : роман / передмова І. Дзюби. – 400 с. – (Маєстат слова : заснована 2004 року)  Ф-8(1).  
821.161.2 В 48   Вінграновський, Микола Степанович.      Вибрані твори : у 3-х т ./ Микола Вінграновський ; [оформ. худ. Л. Бейгера]. – Тернопіль : Богдан. – 2004. – ISBN 966-692-435-8      Т. 3 : Повісті й оповідання. – 352 с. – (Маєстат слова : заснована 2004 року)  Ф-8(1)  
821.161.2 В 61   Вовчок, Марко. (1833-1907).        Маруся. Інститутка : оповідання / М. Вовчок ; худож.- оформ. О. Д. Кононученко ; авт. післямов. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо , 2013. – 156 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури)  ЮН(1).  
821.161.2 Г 16   Галушко, Кирилл.       Майданный семестр: Революционные хроники киевского препода : роман / К. Галушко. – Черновцы : Книги – XXI, 2015. – 320 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Г 62   Голубовський , Іван.       Розмахом могутніх крил : повість-есе / І. Голубовський . – Львів : ТзОВ “Аз-Арт”, 2002. – 115 с. : іл.  Ф-8(1).  
821.161.2 Г 84   Гримич, Марина.         Магдалинки : роман / М. Гримич. – Львів : Кальварія, 2003. – 148 с  Ф-8(1).
   
821.161.2 Г 94   Гуменюк, Борис.       Острів. Декілька деміургічних спроб : роман / Б. Гуменюк ; обкл. Т. Мельников. – Київ : Вид-во С.Пантюка, 2007. – 176 с. – (Бібліотека сайту “Інша література”)  Ф-8(1).  
821.161.2 Г 95   Гургула, Ігор.        Багряниця для блазня / І.  Гургула ; худож. В. Семенюк. – Київ : Фонд “Меценат”, 2001. – 182 с. : іл.  Ф-8(1).  
821.161.2 Д 72   Драч, Іван Федорович.      Лист до калини : поезії, поеми : для старшого шкільного віку / І. Ф. Драч ; авт. предисл. Д. В. Павличко ; худож. Ю. Чекалюк. – Київ : Веселка, 1990. – 284 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)  Ф-8(1).  
821.161.2 Ж 34   Жаржайло, Михайло.      Міліція карми : збірка поезій / М. Жаржайло. – Київ : Смолоскип, 2014. – 168 с  Ф-8(1).  
821.161.2 К 26   Карпенко-Карий, Іван. (1845-1906).      Сто тисяч. Хазяїн. : комедії / І. Карпенко-Карий ; худож.- оформ. О. Д. Кононученко ; авт. післямов. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо , 2014. – 141 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури)  ЮН(1).  
821.161.2 К 32   Квітка-Основ’яненко, Григорій Федорович.      Конотопська відьма : повісті та оповідання / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко ; худож.- оформ. О. Д. Кононученко ; авт. передм., авт. приміт., коментарі Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо , 2013. – 203 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури)  ЮН(1).  
821.161.2 К 73   Котляревський, Іван Петрович.      Енеїда : поема / І. Котляревський ; худож.- оформ. О. Д. Кононученко ; авт. приміт., авт. передм. В. О. Шевчук ; худож. А. Д. Базилевич. – Харків : Фоліо , 2014. – 351 с. : іл. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури)  ЮН(1).  
821.161.2 К 73   Котляревський, Іван Петрович.      Наталка Полтавка. Москаль-чарівник / І. Котляревський ; худож.- оформ. О. Д. Кононученко ; авт. приміт. В. О. Шевчук. – Харків : Фоліо , 2014. – 90 с. : іл. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури)  ЮН(1).  
821.161.2 К 75   Коцарев, Олег.      Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого : пригод. повідомлення / Олег Коцарев ; [худож. оформ. М. Леонович]. – Київ : Смолоскип, 2009. – 259, [5] с. : іл. – (Серія “Вони повертаються”)  Ф-8(1)  
821.161.2 К 89   Кузів, Оксана.     Адамцьо : [бувальщини] / О. Кузів ; передм. Є. Барана. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 176 с.; 20 см  100 пр. экз.  ЮН(1).  
821.161.2 Л 27   Латник, Григорій.      Вертикаль : поезія / Г. Латник. – Київ : Атіка, 2010. – 111 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Л 27   Латник, Григорій.      Літературні статті / Г. Латник. – Київ : Атіка, 2012. – 124 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Л 27   Латник, Григорій.       Сонети-роздуми : поезія / Г. Латник. – Київ : Атіка, 2012. – 112 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Л 55   Лизанчук, Василь.       Шевченкове слово / В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 184 с.  ЮН(1).  
821.161.2 Л 63   Лис, Володимир Савович.        Романа : роман / В. Лис. – Львів : Кальварія, 2003. – 168 с.  Ф-8(1).  
821.161.2 Л 64         Літературна студія “ 87″. Антологія. Перший том. – Тернополь : Крок, 2009. – 84 с  Ф-8(1).  
821.161.2 М 34   Матевощук, Юрій.       Метрополь / Ю. Матевощук. – Тернополь : Крок, 2014. – 212 с. : іл.)  Ф-8(1).  
821.161.2 М 34       Материнська молитва. Українки – героям Майдану : поезії / автор ідеї вид. Т. Череп-Пероганич ; ред. Л. Сердунич. – Київ : Наш формат, 2014. – 68 с  Ф-8(1).  
821.161.2 М 57   Мідянка, Петро Миколайович.        Марамороський розлом : Поезії / П М. . Мідянка. – Ужгород : Карпати, 2011. – 216 с  Ф-8(1).  
821.161.2 М 91   Мусаковська, Юлія.     Маски. Гра на 3 дії / Ю. Мусаковська. – Київ : Смолоскип, 2011. – 120 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Н 59   Нечуй-Левицький, Іван Семенович. (1838-1918).     Микола Джеря. Кайдашева сім’я та інші твори / І. С. Нечуй-Левицький ; уклад. О. В. Завя’зкін. – Донецьк : ВКФ БАО, 2014. – 384 с  Ф-33(1).  
821.161.2 П 12   Павличко, Ярослава.        “…із таємних письмен” : поезії / Я. Павличко. – Львів : Сполом, 2011. – 41 с  Ф-8(1).  
821.161.2 П 12   Павличко, Ярослава.     Вибране : поезія / Я. Павличко. – Львів : Літопис , 2008. – 159 с  Ф-8(1).  
821.161.2 П 12   Павличко, Ярослава.       Хоругви днів непроминальних / Я. Павличко. – Львів : Сполом, 2012. – 56 с  Ф-8(1).  
821.161.2 П 32   Підмогильний, Валер’ян Петрович.        Місто / В.П. Підмогильний. – Харків : Фоліо , 2014. – 240 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури)  ЮН(1)  
821.161.2 П 27        Перехрестя: де’вять історій про війну і насильство : графічний роман / Є. Бардяк [та ін.] ; худож.: С. Захаров, С. Рунова ; ред. І. Генсен. – Київ : ГО “Східноукраїнський центр громадських ініціатив”, 2017. – 124 с. : іл.  МД(1).  
821.161.2 П 65        Почуємо славу, козацькую славу! : видатні українські твори : [історичні твори] / [уклад. С. М. Заготова ; ред. Н. В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2010. – 416 с.; 20 см. – (Історія в романах та повістях)   Ф-33(1).  
821.161.2 С 14   Садловський, Юрко.       Вірші 1996-2014 (вибрані) : поезія / Ю. Садловський. – Львів : ЛА Піраміда, 2014. – 100 с  Ф-8(1).  
821.161.2 С 37   Симоненко, Василь Андрійович.      Берег чекань / Василь Симоненко ; [вибір і комент. Івана Кошелівця]. – Київ : Наук. думка, 2001. – 248 с. – Дод.: с. 217-226. – Комент.: с. 233  Ф-8(1)  
821.161.2 С 38   Синевир, Юрій.     Мамина вервиця / Ю. Синевир. – Львів : Плай, 2010. – 107 с  Ф-8(1).  
821.161.2 С 53         Сновиди : сни українських письменників / упоряд. Т. Малкович, ред.-упоряд. І. Малкович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 414, [2] с. : фото. – (Доросла серія)  Ф-8(1).  
821.161.2 С 59   Сокольна , Ванда.     Дух джунглів / В. Сокольна . – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля” , 2007. – 352 с  ЮН(1).  
821.161.2 С 77   Стасів, Вікторія.        Моє дитинство струнами бринить / В. Стасів. – Львів : БОНА, 2012. – 51 с  Ф-8(1).  
821.161.2 С 79   Стефаник, Василь Семенович.     Камінний хрест / В. С. Стефаник ; худож.- оформ. О. Д. Кононученко ; авт. післямов. Р. В. Піхманець. – Харків : Фоліо , 2014. – 171 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури)  ЮН(1).  
821.161.2 У 47   Ульяненко, Олесь.      Знак Саваофа : роман / О. Ульяненко. – Харків : Фоліо, 2013. – 283 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Х 69        Ходить гарбуз по городу. – Київ : ПП Голяка В. М., 2009. – 64 с. : іл.  Ф-41(1).  
821.161.2 Ч-49   Чернявский , Юрий.         Три смерті фрекен Зоряни : роман-версія / Ю. Чернявский . – Львів : Ахілл, 2002. – 176 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Ч-56   Чех, Артем.      Рожеві сиропи : повість, оповідання / А. Чех ; обкл. О. Жуков. – Харків : Фоліо , 2012. – 186 с. – (Графіті)  ЮН(1).  
821.161.2 Ч-75           Чорне і червоне : 100 українських поетів ХХ сторіччя : поетична антологія / упоряд. Б. Б. Щавурський ; ред. Б. Є. Будний. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2011. – 1376 с. : портр.  Ф-8(1).  
821.161.2 Ш 57   Шилан, Володимир.        Найвище,що ціню, – свободу… : поезії / В. Шилан. – Львів : НВФ Українські технології, 2011. – 128 с. : іл.  Ф-8(1).  
821.161.2 Ш 95   Шувалова, Ірина.        Ран : збірка поезій / І. Шувалова ; авт. післямов. М. Кіяновська ; худож. О. Піштар. – Київ : Смолоскип, 2011. – 144 с  Ф-8(1).  
821.161.2 Я 64   Яновський, Юрій Іванович.        Вершники : роман / Ю. I. Яновський ; худож.- оформ. О. Д. Кононученко ; авт. післямов. Г. І. Хоменко. – Харків : Фоліо , 2013. – 107 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури)  ЮН(1).    
     
821.112.2 Г 52   Главініч, Томас.      Життя бажань : роман / Т. Главініч ; пер.з нім. В. Кам’янець. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 252 с  Ф-8(1).  
821.161.1 Г 58   Гоголь, Микола Васильович.     Вибране : у кращих українських перекладах / М. В. Гоголь ; авт. передм. М. Г. Жулинський ; пер. О. Вишня [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 352 с. : портр. – (Бібліотека школяра)  Ф-8(1).  
821.111 Г 60   Голдінг, Вільям. Володар Мух = Lord of the Flies : роман / Вільям Голдинг ; [пер. з англ. С. Павличко]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 300, [4] с. – (Світовий бестселер)  ЮН(1) .
821.161.1 Г 75   Грін, Олександр Степанович.     Пурпурові вітрила : повість  / О. С. Грін ; пер. з рос. Л. Кононович. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 128 с. : іл. – (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах “Світовид” : Література ХХ століття ; Серія третя)  Ф-33(1).  
821.161.1 Г 85   Грін, Олександр Степанович.      Червоні вітрила : повість  / Олександр Грін . – Київ : Грані-Т, 2007. – 96 с. : іл  ЮН(1).  
821.133.1 Д 25   Де Сад (Маркиз).      Маркиза де Ганж : роман / Де Сад ; пер.с фр. Е. Морозова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 320 с  Ф-8(1).  
821.111 (73) Д 71   Доукі, Кемерон.     Усі жінки-відьми. Фатальне кохання / К. Доукі ; пер. з англ. В. Горбатько. – Харків : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2010. – 208 с  Ф-8(1).  
821.161.1 К 93   Курков, Андрей Юрьевич.      Смерть постороннего / А. Ю. Курков. – Киев : Альтерпресс, 1996. – 412 с. – (Российский бестселлер)  Ф-8(1).  
821.111 Л 91   Льюїс, Клайв Стейплз.      Хроніки Нарнії. Принц Каспіян : повість  / К. С. Льюїс. – Дніпропетровськ : Проспект, 2008. – 240 с. : іл  ЮН(1).  
821.111.3 М 14   Майлз, Розалин.        Возвращение в Эдем : роман / Р. Майлз ; рук. проекта А. Жикаренцев. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. – 896 с. – (Книга на все времена)  Ф-8(1).  
821.111.93 М 30   Марш, Селін Тусітала.      Тусітала / С. Т. Марш ; пер.з англ., авт. післямов., уклад. Г. Яновська . – Тернополь : Крок, 2012. – 96 с  Ф-8(1).  
821.161.3 Н 47   Некляєв, Володимир.     Поезія : поезія / В. Некляєв ; авт. передм. М. Ф. Слабопицький. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 144 с. – (Сучасна поезія)  Ф-8(1).  
821.111 П 14   Палагнюк, Чак.     Прокляті : роман / Ч. Палагнюк ; пер.з англ. А. Івахненко ; обкл. О. Жуков. – Харків : Фоліо, 2012. – 287 с  ЮН(1).  
821.161.1 П 85   Прутков, Козьма.       Плоды раздумья : избранное / Козьма Прутков. – Донецьк : ООО ПКФ БАО, 2007. – 330 с  Ф-8(1).  
821.111 (411) С 44   Скотт, Вальтер.     Собрание сочинений в одной книге : [пер. с англ.] / В. Скотт. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 1088 с  Ф-8(1).  
821.161.1 С 65   Сорокин, Владимир Георгиевич.     Теллурия : роман / В.Г. Сорокин. – Москва : АСТ : Corpus, 2013. – 447 с. – (Corpus)  Ф-8(1)  
821.161.1.09 С 65       Сорочинський ярмарок на Невському проспекті: Українська рецепція Гоголя : біографія окремої особи / Упоряд. В.  Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – 352 с. – (Літературний проект “Текст + контекст”. Знакові літературні доробки та навколо них)  Ф-8(1)  
821.111 С 80   Стівенсон, Роберт Льюїс.       Острів скарбів = Treasure Island / Роберт Льюїс Стівенсон. – Київ : Знання , 2015. – 253, [2] с. : портр. – (Серія “English Library” : заснована 2014 року)  Ф-33(1)  
821.111 С 80   Стівотер, Меґґі.       Вічність : роман / М. Стівотер. – Київ : КМ PUBLISHING, 2014. – 352 с  ЮН(1).  
821.111 С 80   Стівотер, Меґґі.        Перевтілення : роман / М. Стівотер. – Київ : КМ PUBLISHING, 2012. – 352 с  ЮН(1).  
821.113.6 С 87   Стрьомберг, Рагнар.      Жовтоока / Р. Стрьомберг ; пер.зі швед. Л. Грицюк. – Тернополь : Крок, 2012. – 48 с  Ф-8(1).  
821.111 (73) Т 26   Твен, Марк. (Клеменс, Сем’юел Ленґгорн ; 1835-1910).     Принц і злидар : історична повість  / М. Твен ; пер. М. І. Рябова. – Київ : Знання , 2018. – 255 с. – (American Library : заснована 2017 року)  Ф-8(1)  
821.162.1 Т 48   Ткачишин-Дицький, Євгеніуш.     Син Груднихи / Є. Ткачишин-Дицький ; пер.з пол., уклад. М. Кіяновська. – Тернополь : Крок, 2014. – 248 с  Ф-8(1).  
821.111 Т 52   Толкин, Джон Роналд Руэл.      Властелин Колец : трилогия / Д. Р. Толкин ; пер.с англ.: В. Муравьев, А. Кистяковский. – М. : АСТ , 2008. – 1053 с  Ф-8(1).  
821.111.93 У 51       Улюблені англійські вірші та навколо них : [збірка] / передм., пер., упорядкув., прим. М. В. Стріха. – Київ : Факт, 2003. – 456 с. – (Літературний проект “Текст+контекст”)   Ф-8(1).  
821.112.2 Ш 15         ШАГ-3: Новая немецкоязычная драматургия. – Москва : Нем. культур. центр им. Гёте ; Москва : ОГИ, 2008. – 450, [6] с. : ил., фото.  Ф-8(1).  
821.111 Ш 41   Шекспір, Вільям.       Вибране : для серед. та ст. шк.віку / В. Шекспір ; упоряд.текстів, передм., підготов. комент. І. Андрусяк ; худ. оформлення серії С. Железняк . – Київ : Школа, 2003. – 365 с. – (Шкільна хрестоматія)  ЮН(1).    

9 Географія. Біографії. Історія

908(477) П 53         Польська діаспора у Харкові: історія та сучасність : матеріали наукової конференції, м.Харків, 24 квітня 2004р. / кер. проекту М. С. Жур ; редкол. Л. М. Авраменко [та ін.] ; ред. Ю. Ю. Полякова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Майдан, 2014. – 278 с  Ф-8(1).  
908(571. 212) Х 21          Харків : фотоальбом / В. Бисов, С. Ген, В. Царан ; авт. іст. довідки  С. Посохов. – 2-е вид. доп. та перероб. – Харків : Золоті сторінки, 2006. – 139 с. : фото  Ф-8(1).    

91 Геграфія

911.3:33 С 76   Стадницький Ю. І.      Просторова організація соціально-економічних систем  : словник-довідник / Ю. І. Стадницький, І. М. Комарницький. – Львів : Апріорі, 2013. – 464 с  Ф-8(1).

93/94 Історія

94(100) Б 70   Блэр, Клод.       Рыцарские доспехи Европы = European Armour : универсальный обзор музейных коллекций / Клод Блэр ; [пер. с англ. Е. В. Ламановой]. – М. : Центрполиграф, 2008. – 252, [4] с., [12] л. ил. : ил.  Ф-8(1).  
94(477.83) Б 90       Будівля театру Скарбека. 170 років історії. – Львів : Леополь, 2012. – 37 с. : іл.  Ф-8(1).  
94(477) Д 37       Десятий Світовий Конгрес Українців    (СКУ) : звіти 2008-2013. – Львів : НУ”Львівська політехніка”, 2013. – 352 с  Ф-8(1).  
94 Н 72        Нова подорож до Європи / упоряд.: О. Гаврилів, Т. Гаврилів. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2012. – 301 с. : іл.  Ф-8(1).  
94(477.83) П 78         Програма ревіталізації Львів-Підзамче 2012-2025 = Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025 / W. Jarczewski, M. Huculak ; Instytut rozwoju miast w Krakowie. – Krakow-Lwow, 2011. – 127 с. : іл.   Перевод заглавия:  Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025  Ф-8(1).  
94(477) С 13   Савченко В. А.       Махно / В. А. Савченко ; [худож.-оформ. А. С. Ленчик ]. – Харків : Фоліо, 2005. – 415 с. – (Історичне досьє)  Ф-8(1)  
94(477.83) С 14   Садовий, Володимир.        Антиалкогольна діяльність ОУН та УПА (1929-1949) / В. Садовий. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 52 с. : іл.  Ф-8(1).  
94(477) Т 89   Турченко, Галина.        Проект “Новоросія” 1764-2014 рр. Ювілей на крові / Г. Турченко, Ф. Турченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 158 с  Ф-8(1).    

Публічні бібліотеки Львова

View posts by Публічні бібліотеки Львова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Scroll to top